Sterco är ett aktiebolag och familjeföretag grundat 2010.

 

"Vi på Sterco arbetar efter mottot 100% kvalitét vilket innebär att vi strävar efter fackmannamässigt utfört arbete och nöjda kunder - varje gång!"

 

Betalningsinformation

Samtliga betalningar ställs ut till Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll AB och betalas in på bankgiro 736-7402. Vid betalning av fakturor ange alltid fakturanumret som referens. Vid förfallen betalning tillämpar vi dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt gällande lagar och stadgar. Mer information kring detta framgår av din faktura.

Har du frågor kring din faktura är du välkommen att kontakta oss i första hand via e-post.

 

Garanti och leveransvillkor


För garanti gäller normalt produkttillverkarens garantivillkor. Dessa kan återfinnas i den tekniska beskrivningen för varje enskild produkt. Sterco lämnar  garanti på utfört arbete förutsatt att inga förändringar av utfört arbete har skett av utomstående part under garantitidens gång.

Sterco följer stadgar, regler och rekommendationer i AB 04 samt ABT 06 i de uppdrag där vi är total-entreprenör eller huvudutförande företag.  AB 04 och ABT 06 kan tillhandahållas här.

 

Vårt team

 

 Bild kommer snart!

Bild kommer snart!

Stefan Schelander
VD, Projektledning

08 47 47 700

 Bild kommer snart!

Bild kommer snart!

Andreas Hansson
Projektledare OVK, Injustering

08 47 47 714

 Bild kommer snart!

Bild kommer snart!

Robert Carlsson
Projektledare Entreprenad

08 47 47 706

 Bild kommer snart!    Madeleine Vesterlund Chefsassistent Administration 08 47 47 703  

Bild kommer snart!

 

Madeleine Vesterlund
Chefsassistent Administration

08 47 47 703

 

 Bild kommer snart!    Johan Zakrisson Arbetsledare Injustering 08 47 47 711

Bild kommer snart!

 

Johan Zakrisson
Arbetsledare Injustering

08 47 47 711

 Bild kommer snart!    K r istoffer Sandbom Arbetsledare Montage, Service 08 47 47 710

Bild kommer snart!

 

Kristoffer Sandbom
Arbetsledare Montage, Service

08 47 47 710

Lediga tjänster


Ventilations-
tekniker

Sterco söker just nu en erfaren Ventilationstekniker. Som ventilationstekniker arbetar du dagligen med montage, service & underhåll av ventilationsanläggningar hos privat- och företagskunder.

 

Kvalifikationer

 • Fyllda 20 år
 • 2 års erfarenhet inom Ventilationsmontage
 • Öppen personlighet och van vid att hantera kunder

Partner Säkerhet

Vi söker nya samarbetspartners inom Säkerhetsinstallationer. Sterco håller totalentreprenader inom Säkerhet och anlitar Underentreprenörer för genomförandet av vissa uppgifter.

 

Kvalifikationer

 • God ekonomi , minst AA rating eller motsvarande
 • Flertalet referensobjekt inom ert område
 • Nödvändiga certifikationer och utbildningar som krävs inom ert område
 • Vana vid underentrepenörsarbete

Ansök

Välj vilken position du är intresserad av att ansöka till
Namn *
Namn
Om du har en hemsida ange den här:
http://
Skriv en utförlig personlig presentation om dig själv eller ditt företag.

Vi värnar om miljön

 

Miljöpolicy

STERCO skall vid all verksamhet, sträva efter en bra utveckling av innemiljön och utemiljön så att belastning på miljö och hälsa minimeras. Här vid skall stor vikt läggas vid materialval och produktionsmetoder. De produkter som tillverkas skall aktivt bidra till en hållbar ekologisk utveckling. För att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål skall STERCO:

- Aktivt arbeta med miljöfrågorna i all verksamhet. Genom information och utbildning av medarbetarna, skall det individuella ansvaret för miljön utvecklas. Förslag till förbättringar inom miljöområdet skall uppmuntras.

- Arbeta med att minska störning på miljön från verksamhet och produkter, bland annat genom att öka utnyttjandegraden av råvaror och energi samt minska mängden avfall.

- Skapa en bättre förutsättning för miljö och hälsa än vad som anges i gällande lagstiftning, myndigheters regler, tillstånd och villkor. Detta skall ske genom att regelbundet granska verksamheten ur miljöskyddssynpunkt. Resultatet av dessa granskningar skall, där så är möjligt, mätas och ligga till grund för förbättringar av processer, produkter, materialval, organisation och rutiner.

- Inför beslut om investeringar, ny – och ombyggnader eller förändringar i verksamheten, diskutera och belasta miljö – och hälsofrågor, risker och konsekvenser.

- Snabbt handlägga alla miljöärenden. Samtliga intressenter skall vara väl underättade om verksamhetens miljöpåverkan. Företaget skall främja en öppen dialog, samt hålla kunskap avseende miljöskydd lättillgänglig.

- Sträva efter att de varor företaget producerar, ständigt utvecklas så att påverkan på miljö och hälsa minimeras, under hela livscykeln. För att leva upp till denna policy, ska det inom företaget finnas en god kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten och om de åtgärder som kan behövas.

STERCO har fastställt fyra olika områden med betydande miljöpåverkan, som är av sådan natur att företaget kan styra och påverka. Dessa områden är:

- Energiåterföring

- Kemikalier

- Utnyttjande av råvaror

- Källsorteringssystem

En policy för vårt motto

Kvalitetspolicy

För att bibehålla och öka STERCO´s konkurrenskraft och lönsamhet, skall vi hos våra kunder och medarbetare framstå som ett i alla avseenden pålitligt och stabilt företag. Rätt kvalitet på våra produkter och tjänster skall tillgodose både till kunder och medarbetare. Detta uppnås både genom individuella prestationer och lagarbete i alla funktioner.

Rätt kvalitet har vi uppnått när produkter och tjänster uppfyller kraven på förväntad funktion. Det ger oss nöjda kunder och arbetsglädje är nyckeln till framgång. Genom att göra rätt från början i alla led behöver vi inte rätta i efterhand, vi hushållar därmed bättre med våra tillgångar och resurser. Vår kvalitetsnivå skall tillhöra de bästa inom branschen. Vi skall arbeta efter
0- fels principen och vårt mål är 100% nöjda kunder.

All personal skall veta vilka krav som ställs på arbetsresultatet och aktivt verka för att nå dessa. Ledarskapet grundar sig på tillit och förtroende. Rätt kvalitet ger intäkt och konkurrenskraft. Dvs. ökad lönsamhet på två sätt – merintäkt och sänkta kostnader.