PROJEKT

Här presenterar vi några av våra pågående och avslutade projekt som vi är extra stolta över. Vi utför alla våra uppdrag i projektform, hela vägen från minsta lilla fläktservice till stora entreprenader vilket ger oss en styrka i att varje del av processen är lika viktig för att i slutskedet leverera ett resultat med 100% kvalité och en nöjd kund i centrum.

 
 
Totalt 140 hyreslägenheter får ett bättre, uppdaterat ventilationssystem.

Totalt 140 hyreslägenheter får ett bättre, uppdaterat ventilationssystem.

När kanalerna är för stora för att flyttas via hiss får man ta hjälp av lite tyngre artilleri. Vi samarbetar både med kranbil och helikopter vid lyft av större, tyngre partier i våra entreprenader.

När kanalerna är för stora för att flyttas via hiss får man ta hjälp av lite tyngre artilleri. Vi samarbetar både med kranbil och helikopter vid lyft av större, tyngre partier i våra entreprenader.

KV BÄVERN

PÅGÅR! Vackra vägen 12-19, Sundbyberg

Ett projekt från Förvaltaren med 5 st nya luftbehandlingsaggregat och över 140 st kökskåpor som byts ut.

Innefattar 2st plangarage med separata FTX aggregat, en förskola, en stor städlokal samt ett flerbostadshus/hyresrätter.

Hus 11

Nyinstallation av två nya FTX aggregat med roterande växlare 1st per plan, placeras i utrymme där frånluftsfläktar stod befintligt. Givare CO och NO2 för ventilation monteras i garage, erforderligt antal. Nya kanalsystem F,T, A och U. Proppning av tilluft från hus 12 och 13. Rivning av befintliga installationer Driftsättning och dokumentation.

Hus 12

Undercentralen kompletteras med frånluftsfläkt och lågt monterat överluftsdon mot garage, Temperaturstyrning, lämnar varmluft i garage, brandsäkras enligt gällande regelverk. Barnstuga plan BV särskiljs från övriga huset med avseende på ventilationen. Nytt kanalsystem, nytt FTX aggregat i inomhusutförande. Samtliga don mot husets övriga kanalsystem proppas. Alla rum ventileras. Kanal med luft från lägenheter till garage via sugkammare och fläkt i källare plan -3 kopplas bort från trycksida efter fläkt i fläktrum plan 4. Kanal används istället som frånluft från källare till fläktrum plan 4. I källare kopplas frånluftskanaler vilka mynnar i fläktrum ihop med kanal. Lokal i garage och del av plan -1 vilken tidigare fått begagnad tilluft från lägenheter förses med ny tilluft och frånluft via nytt FTX aggregat. Aggregatet placeras i lokal. Befintligt tilluftsaggregat placerat i kontor plan -1 rivs. Samtliga don mot husets övriga kanalsystem proppas Nytt kanalsystem F,T,U,A och nya ute/avluftsintag monteras. Byte till nya kökskåpor i lägenheter med grundflöde 10 l/s och forcering 28 l/s. Ny injustering lägenheter 10 l/s WC, 15 l/s dusch/bad 10 l/s grund kök

 Beställare: Förvaltaren Fastighets AB

 
Gurkan bild.png
blob

BRF GURKAN

PÅGÅR! Jungfrudansen 20-36, Solna

I samarbete med Byggpartner i Dalarna AB anpassar vi kanaler och don efter stambyten i bostadsrättföreningen Brf Gurkans samtliga badrum. Totalt 184 lägenheter omfattas av ombyggnaden och entreprenaden sträcker sig över drygt ett år med slutbesiktning i mars 2019.

I vårt uppdrag ingår även att injustera ventilationssystemet i sin helhet samt OVK-besikta samtliga utrymmen. Givetvis uppför vi även en kompletterad drift och skötselinstruktion för samtliga hus.

Utmaningen här är att samverka med andra arbetsgrupper och se till att varje aktör gör sin del enligt tidsplan. Dock har huvudentreprenören gjort sitt jobb klanderfritt och allt har rullat på smidigt med ytterst få driftstopp och ändringar. En bekräftelse på hur viktig kommunikation mellan aktörer är för att de större projekten ska flyta på utan onödiga timmar och ställtid.

Vi har också fördelen att kunna beställa ut material i större partier i god tid innan projekten startar och mellanförvara dem i vårt lager. En klar fördel mot att handla mindre partier löpande.

 
DSC_1164.jpg

FRYSHUSET

Mårtendalsgatan 4

Under sommaren 2018 fick i vi uppdrag att bygga om delar Stiftelsens Fryshusets lokaler, plan 2 och plan 5.

Rivning av stor del av all ventilation oerhört lite som kan sparades. Ny till och frånluft drogs till alla berörda utrymmen. Isolering mot schakt samt brandgräns med brandmatta. Nya don och ljuddämpare.

 
th.jpg
Bloms hus.jpg

FREDRIK BLOMS HUS

Bloms hus är byggnadsminne enligt kulturmiljölagen, och har som sådant av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Alla installationer är därför projekterade och skall installeras med stor hänsyn till den befintliga byggnaden och dess historia. Nya installationer ska utföras med minsta möjliga ingrepp och väljas omsorgsfullt för att harmoniera med byggnaden och dess värden. Projektering ska utföras i samråd med arkitekt och antikvarie.

Ett nytt komplett luftbehandlingsaggregat med balanserad till- och frånluft samt värmeåtervinning via roterande värmeväxlare och kylfunktionsenhet med återvinningsfunktion installerades i huset. Aggregatet placerades i källarplan och ute- och avluftskanalerna av plast förläggs i mark till ett nytt ute-och avluftstorn i parken.

Från aggregatet i källarplan drogs nya kanaler för till- och frånluft via ett nytt schakt genom byggnaden till plan 4 där nya samlingskanaler för till- och frånluft installerades.

Murade kanaler som skall användas för tilluft och frånluft tätas med expanderbara textilkanaler. 

Nya till- och frånluftskanaler installerades där så erfordras för att klara ventilationsbehovet där befintliga murade kanaler inte räckte till. I vissa rum doldes kanalerna av nya undertak och inklädnader vid tak.

Samtliga tilluftkanaler fördes med backströmningsspjäll som placerades på kanalvind eller på plan enligt ritning. Kanaler brandisolerades på vindsplan och i schakt. Schakt utförs i brandklass EI60.

En ny brandgasfläkt installerades på vind och anslöts till frånluftskanalen och till befintliga galler i en befintlig takhuv.

Beställande entreprenör: Anders Byggare AB