Vi löser dina problem.

 

Vi utför alla typer av ventilationsarbeten och tänkbara fastighetsunderhåll samt ventilationsentreprenader tillsammans med våra partners. Våra kunder är både privatpersoner och företag. Sterco arbetar efter mottot "100% kvalitét" vilket innebär att vi strävar efter ett fackmannamässigt utförande och nöjd kund - varje gång!

 

 

Rätt luft till rätt ställe.

 

Vi utför alla typer av ventilationsarbeten. Vi kan hjälpa dig med en initial konsultation innehållande råd & tips kring ditt nya eller befintliga ventilationssystem. Vi utför OVK-besiktningar, service & underhåll samt reparationer av ventilationsanläggningar.

 

Varför ventilation?

Som fastighetsägare oavsett om det är ett småhus eller en stor kontorsbyggnad glömmer man ofta bort ventilation. Detta trots att det är ett utav det viktigaste systemen i din fastighet. Utan frisk luft från ett väl omhändertaget och dimensionerat ventilationssystem fungerar inte människor som de ska, så enkelt är det!

Med ventilation av byggnad avses utbyte av förorenad luft mot "frisk" luft utifrån. Tekniken att åstadkomma detta varierar från äldre byggnaders självdragsventilation till fläktstyrd frånluftsventilation eller fläktstyrd till- och frånluft, ofta med värmeåtervinning. Ventilationsproblem är ofta enkla att åtgärda varför man inledningsvis alltid bör göra en kontroll av ventilationen om man har problem med luftkvaliteten i en byggnad. Otillräcklig ventilation kan yttra sig som:

  • Allmän kondens på insidan av fönster vintertid
  • Instängd "tung" luft
  • Dålig uppfångning av stekos i köket
  • Långvarigt kvarstående kondens på badrumsspegeln efter bad och dusch
  • Orsaken till dessa problem kan vara brister i drift och underhåll som:
  • Dåligt fungerande självdrag sommartid
  • Stillastående eller avsaknad av fläkt
  • Igensatta filter
  • Igensatta frånluftskanaler

Ventilationen skall utformas så att man får tillräcklig tillförsel av uteluft i alla rum, särskilt i sovrum. Ur husets synvinkel och med hänsyn till risken för fuktskador kan valet av ventilationssystem vara avgörande. Självdragsventilation i hus med central uppvärmning utan varm murstock medför att överdelen av huset får invändigt övertryck, det vill säga luften vill gå ut genom otätheter i vägg och tak. Om det finns sådana otätheter är risken stor för lokal kondensutfällning och fuktproblem.

Vid val mellan olika ventilationssystem bör man välja det system som ger erforderlig luftväxling i alla rum skapar invändigt undertryck (t ex frånluftsfläkt).

 

 
vent1_org.jpg

Subventionera ditt projekt.

 

Självklart hjälper vi till med ROT-avdrag om så önskas och arbetet är kvalificerat för detta avdrag.


Information om ROT och RUT arbete


Den som anlitar ett företag för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion – rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Husarbete använder vi som ett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten.

För att ha rätt till rot- och rutavdrag måste köparen ha:

•varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret

•fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och

•haft utgifter för rot- och rutarbete.

För att en köpare ska ha rätt till rotavdrag krävs dessutom att han eller hon äger småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten där arbetet har utförts. Även ett dödsbo har rätt till rot- och rutavdrag om arbetet har utförts före dödsfallet. Du kan läsa mer om vilka förutsättningar (till exempel boende, närstående och betalning) som måste vara uppfyllda och vilka arbeten som rot- och rutavdrag omfattar på skatteverkets hemsida.

 

Vad är rotarbete?


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av tjänsterna äger och som han eller hon bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som köparen äger men som hans eller hennes föräldrar bor i. Köparen får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga befriat från fastighetsavgift de fem första åren.

 

Vad är rutarbete?


Det arbete som köparen söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som han eller hon bor i eller använder som fritidsbostad, eller som köparens föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till rutavdrag. Normalt faller ej Stercos tjänster in inom RUT.

 

Rot- och rutavdragets storlek


Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med högst halva arbetskostnaden. Det är utföraren av tjänsten som ansöker om köparens preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket för den summan. Köparen betalar resterande belopp till dig via den räkning som faktureras till honom eller henne.

 

Intyg för utnyttjat rot- och rutavdrag


Sterco kan be köparen visa upp ett intyg för hur mycket preliminär rot- och rutavdrag han eller hon har utnyttjat under innevarande år. Tänk på att intyget bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats innan intyget utfärdades. Bra att veta är att det är väldigt enkelt för köparen att ta fram ett sådant intyg då Skatteverket erbjuder både en e-tjänst och en app-tjänst för det ändamålet. Dessa tjänster kräver e-legitimation. Om köparen inte kan få en e-legitimation så kan han eller hon ringa till Skatteupplysningen 0771 – 567 567 och få intyget hemskickat.

Intyget är inte en bekräftelse på att ett visst arbete på en viss fastighet ger köparen rätt till rotavdrag. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att köparen ska kunna tillgodoräknas rotavdraget.